Tävlingsregler vid snabbkapning med handsågar

 

Ett flertal klassindelningar tillämpas, baserade på vilka sågar och vilken typ av sågar som används.

 

Sågar:

Klass   1 = Stocksågar som tillverkats och brukats vid skogsbruk i alla länder.

Klass II = Stocksågar som har specialdesignats för tävlingssågning

Klass III = Timmersvansar (Endast av standardtyp)

Klass IV = Bågsågar (Endast av standardtyp)

 

Deltagare:

Stocksågar (2-hands)

Herrar = 2 man + hjälpare

Damer = 2 damer + hjälpare

Mix = herre - dam + hjälpare

Enmans – Stocksåg = herre eller dam + hjälpare

                 

Timmersvans = 1 herre eller dam + hjälpare.

Bågsåg = 1 herre eller dam + hjälpare.

 

( Hjälpare kan olja sågen och sätta i en kil i skäret under pågående sågning.

Hjälparen plats under tävlingsmomentet är, sittande på den stock som kapas.

Hjälpare kan vara en dam i herrklassen liksom det kan vara en herre i damklassen )

 

Arrangör av tävling kan tillhandahålla sågar samt att deltagare som har och vill använda egen såg kan göra det, under förutsättning att densamma tillhör den aktuella kategorin av sågar.

 

Tävlingsförutsättningar.

 

Lämpligt virke för tävlingssågning skall för Stocksågning och Enmanssågning med stocksåg skall helst vara grövre än 30 cm i diameter och för svans och bågsågning 12 – 15 cm.

Virket skall vara av jämn kvalitet och av samma grovlek för samtliga deltagare. Sågningen skall kunna genomföras på kvistfria sektioner av stocken.            

Bäst lämpat för tävling är asp eller poppel men tall eller gran kan också användas.

Virket skall vara rått och vid tävlingstillfället befriat från bark.

På tävlingsinbjudan skall lämpligen typ av virke angivas.

 

Stockarna Skall för tävling, fixeras vågrätt och så att respektive stocks centrum är 50 – 60 cm över marken.

 

På stockar som ej har justeras till lika diameter skall startspår användas.

Spåret sågas till ett djup av ca 3 cm.

Därefter kontrolleras stockens omkrets, mätt genom det sågade spåret. Om nödvändigt justeras spåret ned ytterligare till att omkretsen vid sågsnittet är lika för alla deltagare.

Om det tävlas på två stockar ( eller fler ) så skall det  vara samma diameter för alla deltagare.

 

För ändamålet används en tunn lina där två knutar markerar den ideala omkretsen.

En ställning för de sågar som används, skall finnas i anslutning till tävlingsplatsen.

Detta för att undvika att någon kommer till skada genom kontakt med en löst liggande eller stående såg.

 

Genomförande av tävlingsmoment.

 

( Samma regler för samtliga klasser )

Det skall finnas två domare vid varje kapställe. Dessa benämns som domare 1 och domare 2.

Domarna skall vara försedda med var sitt stoppur.

Domare 1 kontrollerar att tävlande intar rätt position, om hjälpare finns är dennes plats på sågstocken eller annan position som domaren godkänner.

Sågen skall vara mot stocken där sågsnittet skall börja, om startspår används i detsamma.

Domare 1 startar de (den) tävlande med kommandot Tidtagare klara. Tävlande klara. Ett – Två – Go varvid sågningen startar på kommandot Go.

Samtidigt startas stoppuren.

Stoppuren stannas i samma ögonblick som den från stocken avsågade skivan träffar marken.

Domarna jämför dom tider som registrerats på stoppuren, om dessa skiljer något   skall medelvärdet registreras som resultat för tävlingsmomentet.

För att resultatet skall godkännas, krävs att hela stocken är genomsågad.

 

Om det samtidigt tävlas på fler än en stock ( duellsågning ) skall tävlingen startas av en särskild domare.

 

Det åligger de tävlande att handskas varsamt med sågarna, så att ingen kommer till skada genom beröring av dessa.

Tävlingsledaren svarar för att förutsättningarna är korrekta, att tävlingsregler samt säkerhetsregler efterlevs.

 

Poängen räknas på följande sätt för varje gren: 1:a = 5 poäng, 2:a = 3 p,  3:a = 2 p och 4:a = 1p.